ونیر فلد اسپاتیک

ما همیشه در دندانپزشکی میگوییم که یک درمان همیشه برای همه نمیتواند بهترین درمان باشد .نسبت به زمان و موقعیت درمان زیبایی دندانپزشکی با لامینیت انتخاب بین لامینیت های فلد اسپاتیک و یا پرس کمی سلیقه ای است. لمینیت ونیر های قدیمی همگی با سیستم فلد اسپار در لابراتوار دندان درست میشدند و دندانپزشک آنها را به روی دندان ها نصب میکرد.

ونیر فلد اسپاتیک

لمینیت های پرس که چند سالی در بازار جهانی بیشتر شده اند از لحاظ استحکام قوی تر ولی از لحاظ زیبایی به حد فلد اسپاتیک نمیرسند. در واقع کنترل رنگ در لمینیت فلد اسپاتیک بسیار آسان تر میباشد چون این متخصص سرامیست و لابراتور است که با افزودن لایه جدید میتواند کاملا رنگ را روشن تر و براق تر کند و چون این نوع معالجه کاملا زیبایی است و خود لامینیت ۱۰۰ در صد از جنس پرسلن میباشد و لایه کور زیر آن وجود ندارد میتواند در زیبایی از انواع دیگر بهتر باشد.

ضمنا این نوع روکش زیبایی به خاطر قطر کمتر که دارد برای حفظ نسوج تاج و عاج دندان پیشنهاد میشود . ما اید سعی کنیم که چسبندگی لمینیت با تاج دندان باشد تا با عاج آن چون تمام تحقیقات نشان میدهد که وقتی خط تراش در لایه اول دندان یعنی انامل خطم شود با بهترین باندیگ ونیر به دندان مواجه هستیم. مشگل بزرگ ساخت لمینیت های فلد اسپاتیک ساخت انها در لابراتوار میباشد چون تهیه کردن یک لمینیت فلد اسپاتیک به مراتب سخت تر از انواع دیگر است.

همان جور که بالا توضیح داده شد استحکام انها هم کمتر از لمینیت ایمکس و یا همان پرس میباشد. لامینیت های پرس فیت بهتری نسبت به فلد اسپاتیک دارند چون در حقیقت پرسلن فیوز شده روی فریم و یا قابی درست شده است که به مراتب کار را برای تکنسین اسان تر کرده است.