ارتودنسی یا لامینیت

ارتودنسی یا لامینیت

این روزها لبخند زیبا یکی از مهمترین راههای ایجاد ارتباطات مفید و موثر اجتماعی و حفظ آن است. به همین دلیل افرادی که دارای هوش هیجانی هستند در مورد هر راهی که بتواند این شرایط را تغییر دهد و بهینه سازد فکر دارد. کرده و آن را مورد بررسی قرار خواهند داد. عامل مهم در تصمیم گیری برای رفع مشکلات زیبایی دندانها سن فرد میباشد که با توجه به ان میتوان برای حل انواع مشکلات موجود از روشهایی همچون ارتودنسی- انجام درمانهای زیبایی با روشهای متعدد و متنوع –