جراحی لثه

جراحی لثه چیست؟

بخش هایی از لثه بیمار که دارای مشکل التهاب هستند، در عمل جراحی لثه ترمیم می شوند و به این ترتیب امکان رشد مناسب دوباره  اجزای لثه فراهم می گردد. علاوه بر این در برخی موارد نیاز به پیوند بافت جدید در محل آسیب لثه متورم وجود دارد.بیماری پریودنتال که اسم علمی این مشکل میباشد سایر ساختار های لثه ها را هم، مثل استخوان ها در برمیگیرد .اگر باکتری ها به استخوان فک صدمه زده یاشند، مشگل باید سریعا حل شود تا لقی دندانها صورت نگیرد.