انتخاب دندانپزشک

انتخاب دندانپزشک مانند انتخاب یک دوست خوب می باشد زیرا شما یک مرتبه به دندانپزشک خود مراجعه نمیکنید و ممکن است رابطه ای که از اول می خواهید شروع بکنید یک رابطه ی تمام عمری باشد معمولا 80 تا 85 درصد از آدم ها وقتی میخواهند به دندانپزشکی مراجعه کنند از دوست و آشناهای خود سراغ بهترین دندانپزشک را می گیرند این در ساختن اعتماد اولیه در بیمار خیلی کمک می کند چون بدین شکل دندان پزشک جواب خود را پس داده

 

فاکتورهای