پل و بریج دندانی

زمانی که یک دندان بیمار به هر دلیلی کشیده میشود جای خالی دندان از دست رفته با بریج یا ایمپلنت جایگزین میشود.این فضای خالی بهتر است چند ماه بعد از کشیدن دندان پر شود چون تحقیقات نشان میدهد که فضای خالی دندان برای سایر دندان های مجاور خوب نیست و این دندان ها یا از ساکت خود بیرون میایند و یا کج میشوند و در واقع سیستم  ۴ تا ۵ دندان مجاور و مخالف دندان کشیده به هم میخورد. برای ساخت و نصب بریج یا همان پل دندانی دو دندان