چرک دندان شیری

معمولا چرک در دندان شیری خود را با یک بر امدگی قرمز و متورم معمولا در یک طرف دندان در لثه و با دردی زق زق کننده که دندان را حساس میکند نشان داده میشود. صورت بیمار معمولا در همان طرف باد کرده و ورم دارد. ممکن است حتی غدد های گردن و زیر گوش بیمار هم ملتهب و درد اور باشد. اینجا یک پیله و یا بهتر بگویم یک ابسه دندانی که حفره ای پر از چرک است معلوم میشود که تنها راه حل معالجه ان دراناژ